REGULAMIN I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO ZYCIEZPADACZKA.PL
 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Wydawcą serwisu internetowego Zyciezpadaczka.pl jest „WW1” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zygmunta Glogera 2 lok. 11, 02-051 Warszawa
2.Naczelną zasadą serwisu internetowego Zyciezpadaczka.pl jest poszanowanie prywatności i poufności danych dotyczących użytkowników, zgodnie z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi.
 
§ 2 PRAWA AUTORSKIE

1.Zyciezpadaczka.pl jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem, będącym własnością „WW1” sp. z o.o. Używanie tej nazwy i/lub znaku wymaga zgody pisemnej „WW1” sp. z o.o.
2.Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym Zyciezpadaczka.pl przysługują spółce „WW1” sp. z o.o.
3.Serwis internetowy Zyciezpadaczka.pl podlegają pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 2001 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
4.Zawartość serwisu internetowego Zyciezpadaczka.pl stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia Wydawcy kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym Zyciezpadaczka.pl lub ich fragmentów jest zabronione.
5.Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego dozwolonego użytku osobistego i publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6.Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie internetowym Zyciezpadaczka.pl lub ich fragmentów w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw „WW1” sp. z o.o. i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez „WW1” sp. z o.o. stosownych środków prawnych przeciwko naruszycielom.
 
§ 3 REJESTRACJA I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKÓW

1.Rejestracji dokonuje się przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.
2.Rejestracja jest bezpłatna.
3.„WW1” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym poprzez kontakt z użytkownikiem.
4.Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez „WW1” sp. z o.o. w celu marketingowym, który obejmować może działania z zakresu marketingu bezpośredniego (przekazywanie marketingowych, w tym newsletterów i ofert), zarządzanie przez WW1 sp. z o. o. potencjalnymi możliwościami sprzedażowymi i realizację związanych z tym procedur wewnętrznych.
5.„WW1” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji danego użytkownika bez podania przyczyny.
6.Rejestracja i uzyskanie dostępu do materiałów i usług w serwisie internetowym Zyciezpadaczka.pl są równoznaczne z akceptacją przez użytkownika faktu otrzymywania wysyłanych przez redakcje serwisu za pomocą poczty elektronicznej aktualności oraz informacji o nowościach, w tym także informacji i materiałów o charakterze marketingowym i promocyjnym.
7.W przypadku braku zgody użytkownika na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji i materiałów, o których mowa w pkt. 7, „WW1” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu użytkownika do informacji i usług dostępnych w serwisie internetowym.
8.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z oferowanych przez serwis internetowy Zyciezpadaczka.pl usług i materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności użytkownik zobowiązuje się do: nieumieszczania materiałów o charakterze pornograficznym i wulgarnym, a także materiałów i treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc.
 
§ 4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1.Administratorem (dalej: „Administrator”) danych osobowych Użytkowników portalu Zyciezpadaczka.pl (dalej: „Użytkowników”) jest WW1 sp. z o. o. w Warszawie (ul. Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000335712, NIP: 7010197048, REGON: 141990565, kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 złotych.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iod@ww1.com.pl.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iod@ww1.com.pl.
3.Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o zgodę przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
4.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu marketingowym i promocyjnym produktów i usług własnych oraz partnerów WW1 sp. z o. o. (przekazywanie treści marketingowych, w tym newsletterów, zaproszeń i ofert), zarządzanie przez WW1 sp. z o. o. potencjalnymi możliwościami sprzedażowymi i realizację związanych z tym procedur wewnętrznych.
5.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników: adres e-mail – których podanie jest warunkiem realizacji celu marketingowego, w tym przesyłania newslettera. Niepodanie powyższych danych przez osobę, której dane dotyczą, będzie skutkowało niemożności realizacji powyższego celu przez Administratora. Ponadto Administrator przetwarza także pliki Cookies o czym więcej w Polityka Cookies: www.zyciezpadaczka.pl/polityka-cookies
6.Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
7.Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe oraz inne niż wymienione powyżej podmioty współpracujące lub działające na zlecenie WW1 sp. z o. o. Dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.
8.Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
9.Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne;
w razie zakończenia działalności WW1 sp. z o. o. i niekontynuowanie jej przez podmioty współpracujące.
Dane w zakresie: adres e-mail, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat od mementu wystąpienia powyższych przesłanek dla celów dowodowych - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
10.W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do:
żądania od Administratora dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
żądania od Administratora sprostowania danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
żądania od Administratora usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
przenoszenia danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11.Z praw wskazanych w § 4 pkt.10 powyżej można skorzystać poprzez:
kontakt e-mailowy pod adresem: iod@ww1.com.pl,
kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa.
12.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
13.Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w § 4 pkt. 4 powyżej.
 
§ 5 PRAWA „WW1” SP. Z O.O.

„WW1” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
1.Edycji, usunięcia, zmiany wyglądu, zawartości, sposobu działania serwisu internetowego bez podania przyczyny.
2.Częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do serwisu internetowego użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.
3.Zmiany niniejszego Regulaminu.
 
§ 6 PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

„WW1” sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
1.Formę i treść informacji nie pochodzących od redakcji serwisu internetowego Zyciezpadaczka.pl, a zamieszczanych przez użytkowników w komentarzach oraz w innych, przeznaczonych do tego miejscach serwisu.
2.Formę i treść informacji i materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na łamach serwisu internetowego Zyciezpadaczka.pl, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
3.Konsekwencje dostępu do serwisu internetowego Zyciezpadaczka.pl przez osoby, którym użytkownicy umożliwili korzystanie z serwisu poprzez podanie hasła.
 
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin obowiązuje użytkownika od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego.
2.Zmiany niniejszego Regulaminu ogłaszane są na stronie Zyciezpadaczka.pl/regulamin
3.W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
Patronat:
Organizator wydarzenia:
Partner:
Designed by