Klauzula informacyjna Sanofi Udzielenie powyższych zgód jest całkowicie dobrowolne i mogą one zostać odwołane w dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność działań podejmowanych przez Sanofi–Aventis Sp. z o.o. na ich podstawie zanim zostały wycofane. W przypadku udzielenia przez uczestnika webinarium zgody na udostępnienie jego danych do Sanofi–Aventis Sp. z o.o., spółka ta będzie przetwarzała jego dane osobowe w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów takich jak promocja i reklama produktów oferowanych przez podmioty należące do Grupy Sanofi, w szczególności dostarczanie zamówionych informacji handlowo-marketingowych. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych przez Sanofi-Aventis Sp. z o.o. znajduje się tutaj. Przed udzieleniem zgód prosimy o zapoznanie się z jej treścią. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Sanofi-Aventis Sp, z o.o. 1. Źródło pozyskiwania Danych Osobowych Jeżeli podczas rejestracji w portalu http://zyciezpadaczka.pl/ udzieliła/udzielił Pani/Pan zgodę na udostepnienie danych osobowych do Sanofi-Aventis Sp, z o.o. w celu prowadzenia promocji i reklamy produktów oferowanych przez podmioty należące do Grupy Sanofi, WW1 SP. Z O.O., z siedzibą w Warszawie udostępni w/w spółce Pani/Pana dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, numer PWZ, specjalizację, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail (dane te będą dalej zwane „Danymi Osobowymi”). 2. Administrator Danych Osobowych Z chwilą otrzymania Pana/Pani Danych Osobowych Sanofi-Aventis Sp. z o.o. staje się ich administratorem i odpowiada za zapewnienie zgodności ich przetwarzania z przepisami Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”. 3. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych Dane Osobowe są przetwarzane przez Sanofi-Aventis Sp. z o.o. (zwaną dalej również „Administratorem”) w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów takich jak promocja i reklama produktów oferowanych przez podmioty należące do Grupy Sanofi, w szczególności dostarczanie zamówionych materiałów handlowo-marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W każdej chwili może Pani/Pan zmienić swoje zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, w tym zmienić preferowaną formę kontaktu lub wycofać zgody na poszczególne kanały komunikacji. 4. Cele przetwarzania Danych Osobowych Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach informacyjno-marketingowych oraz edukacyjnych, w tym: • do przekazywania Pani/Panu informacji na temat produktów, aktualności i najnowszych osiągnięć naukowych Administratora lub innych spółek z Grupy Sanofi, w tym także z zakresu dziedzin medycyny, w jakich prowadzą one swoją działalność, do przesyłania Pani/Panu zaproszeń do wzięcia udziału i organizacji Pani/Pana udziału w forach naukowych, wydarzeniach promocyjnych i ewentualnej współpracy, jak i do wzięcia udziału w badaniach rynkowych i ankietach Administratora, do uzyskania Pani/Pana opinii na temat doświadczeń dotyczących produktów i działań Grupy Sanofi oraz skuteczności kanałów informacyjnych wykorzystywanych przez Administratora, • prowadzenia wewnętrznej analityki w celu lepszego zrozumienia ogólnych tendencji (np. analizy lub przewidywań preferencji) – na podstawie danych w formacie zbiorczym. 5. Profilowanie Dane Osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu profilowania osoby, której dotyczą na potrzeby działań informacyjno-marketingowych. Profilowanie odbywa się na podstawie przekazanych nam danych osobowych, które mogą być łączone z informacjami zebranymi automatycznie dotyczącymi Pani/Pana reakcji na wysyłane Pani/Panu wiadomości dotyczące produktów, aktualności i najnowszych osiągnięć naukowych spółek z Grupy Sanofi, w tym także z zakresu dziedzin medycyny, w jakich prowadzą one swoją działalność. Profilowanie polega na pewnej formie zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, które w oparciu o dane statystyczne lub zastosowane algorytmy pozwala Administratorowi na prognozę potrzeb i zainteresowań podmiotu danych w celu dostarczania informacji dostosowanych do indywidualnych preferencji i oczekiwań. Każda osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie złożyć sprzeciw wobec jej profilowania w celach marketingowych kontaktując się z nami pod adresem e-mail Multichannel.Marketing@sanofi.com. W takim przypadku zaprzestaniemy opisanego powyżej profilowania w celach marketingowych. 6. Odbiorcy Danych Osobowych Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: • upoważnieni pracownicy Administratora – dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym. • inne podmioty powiązane Grupy Sanofi i zewnętrzni usługodawcy (tacy jak dostawcy zasobów informatycznych, organizacje badawcze, agencje marketingowe, dostawcy usług informatycznych itp.), wspierający nas w przetwarzaniu Danych Osobowych. Niektórzy z powyższych Odbiorców Danych mogą znajdować się w krajach spoza EOG, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje należące do EOG. Na taką okoliczność Administrator wprowadził odpowiednie mechanizmy mające na celu ochronę Danych Osobowych, w tym w szczególności umowę o przekazaniu danych opartą na standardowych klauzulach umownych przyjętych przez Komisję Europejską. W celu uzyskania dalszych informacji na temat krajów, do których przekazywane są dane lub stosowanych mechanizmów przekazywania danych mogę skontaktować się z Multichannel.Marketing@sanofi.com. W każdym przypadku dostęp do Pani/Pana Danych Osobowych ma wyłącznie upoważniony personel i tylko w takim zakresie jaki jest niezbędny do realizacji powierzonych mu zadań. W przypadku sprzedaży, wniesienia wkładu kapitałowego, połączenia lub innej zgodnej z prawem reorganizacji Administratora nowa spółka może stać się administratorem Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach wymaganych przez prawo odpowiednio poinformowany lub poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez taką spółkę przejmującą. 7. Okres przechowywania Danych Osobowych Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana Dane Osobowe w powyższych celach do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych w celach marketingowych. 8. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych Każda osoba, której dotyczą Dane Osobowe może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO), b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu

Patronat:
Organizator wydarzenia:
Partner:
Designed by